پخش تجهیز طب لاهیج


1838

خمیر جرمگیری (پروفیلاکسی) EX پارلا

محبوبیت :
فروش ویژه

990,000انقضا: 2023/06

مناسب برای استفاده در دوره های دندانپزشکی و آموزش به پرسنل و کرآموزان

  •  تیکسوتروپی بسیار مـطـلـوب و چـسـبـنـدگی مـنـاسب به دنـدان و ابــزار پالیش
  •  مـؤثر در پـاک کردن ایمپلنت هـای دندانی بـرای جلوگیری از بروز حساسیت بافت
  •  حـــذف مـؤثـر پـلاک بـدون هـرگـونـه آسـیـب بـه دنــدان (RDA≤70)
  •  حــــاوی یـون هـای کلسیـم و فسفـات بـه منظــور تقـویت رمینرالیزاسیون
  •  عدم برجایگذاری اثرات رنگی بر روی دندان
  •  اجتنـاب از سایش بیش از حد مینـای دندان

نظر خود را در رابطه با این کالا به اشتراک بگذارید


 #خمیر جرمگیری   #پارلا   #پروفیلاکسی   #دندان   #دندان پزشکی 


مرتبط با این محصول
جستجو تماس
چت ورود